Vedtægter

Syng din tid. Lær din tid at synge...

VEDTÆGTER

1 Formål
Foreningen Samtidssang har som formål at opildne danskerne til at digte, indsamle og synge nye samtidige sange. Ved at sætte fokus på både at digte, indsamle og synge sammen, skal Samtidssang skabe et ‘sangværs-baseret’ fællesskab, hvor det danske sprog, sangglæden, højskolebevægelsen og holdningsudvekslinger bliver dyrket, samlet, sanset og sendt både ud i verden og ind i den enkelte.


2 Hjemsted
Samtidssang har hjemme i Vipperød, omend dette skal til diskussion på stiftende generalforsamling.


3 Medlemmer
Medlemmer af Samtidssang er alle, der er interesserede i at fremme fællessang som debat-, samtale- og kunstform.


4 Ekskludering
Kun generalforsamlingen har myndigheden til ekskludere et medlem.


5 Kontingent
Medlemmerne er forpligtede til at indbetale det af generalforsamlingen fastsatte kontingent.
I tilfælde af manglende kontingent i mere end 3 måneder vil generalforsamlingen diskutere medlemmers eksklusion.


6 Generalforsamling
Der indkaldes til stiftende generalforsamling primo januar 2020. Derefter afholdes ordinær generalforssamling 2 gange årligt - Januar og August
Varsling af ordinær generalforsamling sker 14 dage før den dag, mødet foregår. Indkaldelse sker via email til alle medlemmer samt opslag på foreningens webside.


Stemmeret
Alle gyldige medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.


Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Valg af referent
3) Formandens eller bestyrelsens beretning til godkendelse
4) Godkendelse af regnskab
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af formand, kasserer, bestyrelse, revisorer, suppleanter mv.
7) Diskussion af indkomne forslag
8) Eventuelt


7 Bestyrelsen
Samtidssang ledes af en bestyrelse.
Bestyrelsen består af en formand, en kassér og minimum 2 almene medlemmer, der vælges til stiftende generalforsamling i januar 2020. Medlemmerne på generalforsamlingen vælger posterne i bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg i 1 år ad gangen.


8 Økonomi

Foreningens regnskabsperiode følger kalenderåret
Årsregnskabet skal udarbejdes af kasseren og godkendes af både en ekstern revisor og generalforsamlingen.
Foreningens interne revisor kontrollerer desuden om regnskabet er rigtigt. Denne kan også fremlægge hans eller hendes bemærkninger til årsregnskabet på generalforsamlingen.


9 Vedtægtsændringer
Ændringer til vedtægter skal vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. Dog skal over 50% af foreningens medlemmer være til stede før, der kan træffes beslutninger om ændringer.
Fristen for forslag til vedtægtsændringer er 10 dage før generalforsamlingen.


10 Opløsning af foreningen
Ved opløsning af foreningen tilfalder alle ubrugte midler tilbage til deres ophav/fonde.